Tłumaczenia przysięgłe

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe, które stanowią usługę o charakterze specjalnym. W myśl przepisów prawa i etyki zawodowej tego typu przekładu językowego może dokonywać jedynie osoba posiadająca specjalne uprawnienia, mianowana przez Ministra Sprawiedliwości na tłumacza przysięgłego. Przyznana zostaje mu pieczęć, którą na polecenie Ministra Sprawiedliwości wykonuje Mennica Państwowa.

Przekładom przez nas wykonywanym podlegają dokumenty, będące zapisem treści, stanowiących potencjalny przedmiot obrotu prawnego w kraju bądź za granicą, wraz z ich nośnikiem, na którym zostały utrwalone. W szerokim rozumieniu definicji dokumentu podlegającego tłumaczeniu przysięgłemu zawrzeć można zasadniczo każdy tekst, ponieważ może potencjalnie zostać wykorzystany przez sąd lub inne organy państwowe. W węższym rozumieniu, z którym mamy do czynienia na co dzień, za takowy dokument uznaje się między innymi: świadectwa ukończenia szkół, dyplomy uczelni, akty urodzenia, akty ślubów, wyciągi z rejestrów handlowych i sądowych, dokumenty samochodów sprowadzanych z zagranicy itd.

W myśl Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) za jedną z najważniejszych zasad wykonywania przekładu uznaje się konieczność dostarczenia osobie uprawnionej do wykonywania tych czynności oryginału dokumentu. W przypadku, gdy takowy nie zostanie dostarczony można posłużyć się kopią bądź skanem, ale wówczas należy umieścić informację o tym na gotowym dokumencie.

W przypadku realizacji tłumaczenia przysięgłego jedna strona obejmuje 1125 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu (25 wierszy po 45 znaków). W myśl ogólnie przyjętych reguł mianem znaku określa się wszelkie widoczne znaki drukarskie (znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione przerwy między nimi. Każdą rozpoczętą stronę uznaje się za całą.

Strona obliczeniowa zawiera 1125 znaków wliczając spacje. Odpowiada to następującym parametrom: czcionka 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5 linii, marginesy boczne 2,5 cm. Daje to średnio na stronie 25 linii po 45 znaków. Jedna strona obliczeniowa zawiera – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości – 1125 znaków wliczając spacje.

Jak obliczyć lub oszacować ilość stron obliczeniowych?

W programie Word for Windows: menu „Narzędzia” – „Statystyka wyrazów” – „Znaki ze spacjami”. Podaną ilość znaków należy podzielić przez 1125. Wówczas uzyskuje się ilość stron tekstu wyjściowego.

Treść podana jest w postaci wydruków: zliczymy ilość znaków w linii (ze spacjami) i mnożymy razy ilość linii na stronie. Uzyskaną orientacyjną liczbę znaków na stronie mnożymy razy ilość stron, a następnie dzielimy przez 1125. W przypadku tekstów nietypowych, np. opisy ilustracji, tabele lub zestawienia, dokonamy bezpłatnego oszacowania ilości tekstu przed jego przetłumaczeniem.

Oszacuj koszt przekładu przysięgłego z wykorzystaniem naszego narzędzia online. Ceny uwierzytelnienia już przełożonej treści – 50% stawki. Przygotowany dokument zawsze jest dostępny w postaci wydruku opatrzonego pieczęcią. W związku z tym musi zostać przekazany Klientowi pocztą kurierską, zwykłą lub w ramach odbioru osobistego.

Każde tłumaczenie przysięgłe zawiera datę i numer repertorium, podpis jak i wspomnianą już pieczęć. Więcej informacji o usłudze oraz osobach uprawnionych do ich wykonywania możecie Państwo uzyskać online na stronach Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych: www.tepis.org.pl Przekład dokumentów zawsze jest objęty klauzulą poufności. Oprócz tłumacza i pracowników biura żadna nieupoważniona osoba nie ma do nich wglądu. Wszelkie próbne wydruki czy wadliwe kopie są bezpowrotnie niszczone.

Cennik przykładowych tłumaczeń

Tłumaczenie na język polski Tłumaczenie na język obcy
Rodzaj
tłumaczenia
1125 znaków 1125 znaków
angielski 40 40
francuski 35 35
hiszpański 65 70
niemiecki 35 35
rosyjski 43 43
włoski 50 60